22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

2211-195059

سلام‌ازکجا‌چسب‌دندان‌باید‌تهیه‌کنیم

سلام چیزی به عنوان چسب دندان نداریم و سمان روکش هست که برای اینکار استفاده می شود و تجهیزات دندان پزشکی ها موجود دارند و مواد بسیار گرانی بوده و به لحاظ اقتصادی خرید آن برای شما منطقی نمی باشد

  •