22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

1507-120122

بادرود به خانم دکتر عزیز.لطفا بفرمایید پوسیدگی دندان چه زمانی حادث میشود واگر درمان نشود فقط منجر به کشید ن آن میشود یا عوارض دیگری را هم دربر خوهد داشت؟

درود بر شما 

بانوی گرامی; پوسیدگی دندان بر اثر پایین آمدن ph دهان و اسیدی شدن محیط دهان بوجود می آید.عامل این موضوع هم فعالیت باکتریهای مولد پوسیدگی دندان ( استرپتوکوک موتانس) , بعد از خوردن غذا و یا خوراکیهای مختلف و تمیز نکردن محیط دهان بعد از آن میباشد. انواع پوسیدگیهای دندان شامل: پوسیدگی تاجی, پوسیدگی ریشه ( طوقی) و پوسیدگی های مجدد ( ثانویه) که در زیر پر کردگی های قدیمی بوجود می آیند میباشد.

پوسیدگی دندان ,در واقع یک بیماری عفونی است و اگر درمان نشود پیشرفت میکند و بافت بیشتری از دندان را از بین میبرد. نهایتا دندان به عصب میرسد و در این صورت اگر فرد خوش شانس باشد و تاج دندان قابل ترمیم باشد میتوان دندان را ترمیم کرد و در غیر این صورت, دندان حتما کشیدنی است.

ارادتمند 

دکتر سپهریان

  •