22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

چرا جای دندان عقل کشیده شده ام هنوز درد میکند؟

سلام دندانعقل پائین سمتچپم یک هفته است کشیدم جاش هنوز درد میکنه. علت چیست. من بخاطر اینکه خوب میشه صبر کردم

سلام به شما

باید بررسی شود. اگر دچار عرضه حفره خشک نشده باشید، باید عکس شما مورد بررسی قرار بگیرد.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •