22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

واحد در دندانپزشکی به چه معناست؟

هر 1 واحد 1دندان هستش

درود بر شما

بله.... هر واحد یک دندان را شامل میشود. اما این که سوال شما، در چه زمینه ایست؟! متوجه نشدم.

موفق باشید

دکتر سپهریان

  •