22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

ذکر عنوان در تابلو

چرادندانپزشکان همانند پزشکان نوع تخصص خودرادرتابلوی مطب ذکرنمیکنندمگرنبایدبرای هرکارخاص روی دندان به متخصصش درهمان زمینه مراجعه کرد

سلام به شما

اولا این سوال در مبحث این سایت نمیگنجد

ثانیا در صورت داشتن تخصص ، عنوانشان ذکر میشود.

موفق باشید

  •