22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

دندان شيرى چند بار مى افتد؟

دندان شيرى جند بار مى افتد؟

درود 

یک بار... چرا که کلا یکی هست و زیر آن جوانه دندان دایمی هست. و اصلا فلسفه افتادنش بدلیل رشد جوانه دندان دایمی زیرین و جایگزینی دندان هست...

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •