حداکثر چه مدت زمانی را برای استخوان سازی با پودر استخوان برای گذاشتن ایمپلنت در نظر میگیرید؟

حداکثر زمان ممکن بعد از انجام پودر استخوان برای ایمپلنت ها

درود به شما

حداکثر زمانی که برای استخوان سازی در ایمپلنت ها مد نظر هست ، حدود 6 ماه هست.

ارادتمند 

دکتر بهاره سپهریان

  •