22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

تعویق انداختن ترمیم دندان

دندونم ترمیم نیاز داره اگه بزارم سه ماه دیگه به عصب میرسه؟

هنگامی که دندان به ترمیم نیاز دارد یعنی باکتری های عفونی در دندان فعال است و این موضوع علاوه بر رسدن به عصب میتواند منجر به رشد در محیط دهانی و آسیب به دندانهای دیگر نیز شود

  •