22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

برای بلند کردن دندانهای نیش چه میتوانم انجام دهم؟

من میخواهم دندان های نیشم را یک یا دو سانت بلند تر کنم باید چه کاری انجام بدهم

درود به شما

برای بلند کردن دندانها، بسته به شرایط دندانهای مقابل و در مجموع اکلوژن شما، از انواع روشهای لمینت و کامپوزیت دندان میشود استفاده کرد.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان 

  •