22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا دکتر بدونه اجازه میتواند تاج دندان عصب کشی شده را تراش دهد ؟

آیا دکتر بدونه اجازه میتواندآج دندان عصب کشی شده را تراش دهد وصاف کند

سلام به شما

دوست گرامی ؛ خارج کردن دندان از اکلوژن برای جلوگیری از شکستن بافت دندان باقیمانده در جلسات عصب کشی ( درمان ریشه) یکی از اصول درمان است و نیازی به اجازه گرفتن ندارد.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •