982144051472+ info@drsepehrian.com

آیا اگر دندان جلو رو روکش کنم و روکشش کوتاه باشد ، آن را بلند تر کرد؟

دندونای جلو مو روکش کردم ولی خیلی کوتاهن میخواستم ببینم راهی برای بلند کردنشون وجود داره

درود به شما 

خیر دوست عزیز... اگر روکشهایتان را دوست ندارید، تنها راه حل عوض کردن آنهاست.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •